Adresa: str. Principală nr. 283, 727265 Fundu Moldovei, jud. Suceava

Tel.: 0371 505061 Fax: 0371 505074 Email:

Invitație de participare achiziție directă ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATUL FUNDU MOLDOVEI DIN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA”

03 September 2018

 COMUNA FUNDU MOLDOVEI, cod fiscal: 4326760, cu sediul în Fundu Moldovei, nr.283, Suceava, cod poștal 727265, telefon 0230577411, fax 0230577356: vă invită să depuneți ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări aferente obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATUL FUNDU MOLDOVEI DIN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDETUL SUCEAVA”.

Procedura de atribuire: achiziție directă- selecţie de oferte, conform art. 7, alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Finalizarea achiziției directe se va realiza prin intermediul SEAP, ofertantul declarat câștigător având obligația de a încărca în catalogul electronic, un anunț, conținând oferta sa de preț.Documentația de atribuire se obține de pe site-ul www.fundumoldovei.ro, sau de la sediul autorității contractante.

Cod CPV: 45233220-7 Lucrări de îmbrăcare a drumurilor (Rev.2)

Criteriul de atribuire: “Preţul cel mai scăzut”, cu condiția respectării cerințelor din caietul de sarcini și a listelor de cantități.

Adresa la care se transmit ofertele :

-sediul Primăriei comunei Fundu Moldovei: Fundu moldovei, nr. 283, Suceava;

-e-mail: office_fm@yahoo.com;

-fax: 0230577356.

Data limită pentru depunerea ofertelor :  06.09.2018, ora 12.30.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 06.09.2018, ora 13.00, la sediul autorităţii contractante.

Modalitatea de atribuire: contract de achiziţie publică.

Tipul contractului : lucrări.

Durata de execuție lucrări: 1 lună calendaristică de la data semnării contractului.

Valoarea estimată a contractului: 412.577 lei (fără TVA).                       

Moneda în care se transmite oferta de pret: RON .

Tip de finanţare: bugetul local.

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

Documente de calificare solicitate :

              - Se vor prezenta următoarele documente :

1.Certificat de înregistrare la O.N.R.C.

2. Certificat constatator emis Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului autorizează execuția de lucrări în domeniul ce face obiectul achiziţiei.

3. Propunerea tehnică – ce va consta într-un comentariu articol cu articol al conţinutului caietului de sarcini și al listelor de cantități.

4. Propunere financiara, conform formularului F1: Prețul din ofertă va fi exprimat în Lei fără TVA, este ferm, neputând fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului sau la finele acestuia.

                            ● Nu se acceptă oferte alternative la oferta de baza

                            ● Nu se acceptă oferte întarziate

                            ● Nu se acceptă completarea documentelor lipsă, ulterior deschiderii ofertelor

Ofertele cu o documentație incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.

5. Contract execuție lucrări.

Fișiere atașate

  formular ofertă.docx 12 February 2019
  formular contract.docx 12 February 2019
  Proiect.pdf 12 February 2019
  harti drumuri.pdf 12 February 2019